Місце та роль сільських і селищних рад у системі місцевого самоврядування

Виключні повноваження сільської, селищної ради

 

Повноваження органів місцевого самоврядування Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” закріплює згідно з принципом розподілу повноважень: окремо визначається компетенція представницьких органів місцевого самоврядування – сільських, селищних рад, окремо - їх виконавчих органів та сільського, селищного голови.

При цьому Закон виходить з принципу повноти компетенції сільської, селищної ради – вона правомочна розглядати і вирішувати всі питання, віднесені Конституцією та законами України до її відання.

 

Враховуючи пріоритетне становище представницьких органів по відношенню до всіх інших органів місцевого самоврядування Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 26), інші закони України також визначають виключну компетенцію сільських, селищних рад, яку становлять питання, що можуть бути вирішені виключно на пленарних засіданнях відповідної ради. До них, зокрема, відносяться питання щодо:

 

1. Самоорганізації ради та формування її органів:

 • затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 • обрання за пропозицією сільського, селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; затвердження за пропозицією сільського, селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
 • утворення за поданням сільського, селищного голови інших виконавчих органів ради; визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
 • затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання.

 

2. Організації та забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування:

 • прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 • прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та сільського, селищного голови;
 • надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
 • прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом; затвердження статуту територіальної громади.

 

3. Економічного і соціального розвитку території, бюджету, управління комунальною власністю:

 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
 • затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
 • затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
 • встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти;
 • затвердження звітів про використання зазначених коштів;
 • прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
 • прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 • прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 • прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;
 • затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
 • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 • створення, в разі необхідності, органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 • вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 • прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

 

4. Здійснення контрольних функцій:

 •  заслуховування звіту сільського, селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;
 • прийняття рішення про недовіру сільському, селищному голові;
 • заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 • заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
 • скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного голови у випадках, передбачених законом.

 

5. Інші питання:

 • заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 
 • прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
 • прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законом;
 • затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 • встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 • прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 • затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади тощо.