УКРАЇНА

Тиврівська селищна рада

Тиврівського району        Вінницької області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ 

 

 

від   14  липня  2015 року                                                          № 50

 

Про умови проведення конкурсу

з визначення Виконавця послуг зі збирання,

вивезення та утилізації твердих побутових

відходів на території  селища Тиврів.

 

            Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України «Про відходи, постановою Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,» з  метою задоволення потреб населення та суспільного виробництва селища Тиврів у послугах зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів та визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, керуючись,  виконавчий комітет  В И Р І Ш И В:

            1.  Оголосити конкурс  з визначення Виконавця послуг зі збирання,  вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища Тиврів.

2.  Затвердити Умови визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів.

3.Затвердити конкурсну документацію щодо надання послуг з вивезення побутових відходів з додатками.

 4.Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу, визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена виконкому ,спеціаліста І категорії,юрисконсульта Андрієнка О.В.

 

 

 

 

 

  Селищний голова                                                     С.М.Кицищин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення

виконавчого комітету

Тиврівської селищної ради

від           14.07.2015р №50

 

Умови визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища Тиврів

 

1. Загальні положення

1.1.Ці Умови визначаються цілі, порядок та умови проведення конкурсу на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів.

1.2.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», а також «Правил благоустрою селища Тиврів».

1.3.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення. Метою конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з перевозу твердих побутових відходів.

2. Підготовка конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором – виконавчим комітетом Тиврівської селищної ради.

2.2.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться організатором конкурсу по мірі необхідності, про що оголошується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.3.Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- перелік послуг;

- підстава для проведення конкурсу;

- контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу;

-  кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

2.4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

- заяви про участь у конкурсі;

-  завіреної копії Статуту;

- матеріально-технічної бази;

- працівників відповідної кваліфікації;

- досвіду роботи з надання певних послуг;

- критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

- переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників вставленим кваліфікаційним вимогам;

- обсягу послуг;

- вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

- калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та переробку 1 м3 твердих побутових відходів.

2.5.Рішення про проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом, рішенням виконавчого комітету створюється Конкурсна комісія (далі-Комісія).

2.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - 3 календарних днів до початку проведення конкурсу. 

2.9.Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація.

2.11.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менш ніж на 3 календарні дні.

2.12.Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів:

         - ціна вивезення 1 м3 твердих побутових відходів;

         - наявність спеціалізованої техніки (одиниць);

         - наявність контейнерів (одиниць);

         - впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

         - періодичність вивозу твердих побутових відходів.

3. Подання документів

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища Тиврів», подається до Тиврівської селищної ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4. Проведення конкурсу

           4.1.Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому документів.

4.2.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.3.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.5.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.6.За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.7.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.8.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.5.

4.9.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору 

5.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у п.4.5.Умов оцінюються конкурсною комісією за критеріями встановленими у конкурсній документації.

5.2.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.4.Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.5.Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.

5.6.У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища Тиврів.

5.7.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу та до виконавчого комітету.

5.8.З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та після прийняття рішення виконавчого комітету про визнання виконавцем послуг протягом 5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення

виконавчого комітету

Тиврівської селищної ради

  від           14.07.2015р  №50

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Тиврівської селищної ради, 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

2.Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Тиврівської селищної ради від  .07.2015р    №50   «Про проведення конкурсу з визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища Тиврів»

 3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

3.1.Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

3.2.Дата: 20.08.2015р

3.3.Час: 11-00

3.4.Спосіб надання пропозицій: особисто або поштою.

3.5.Кінцевий строк подачі документів:  до 17.08.2015р              .

3.6.Контактні телефони осіб,уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: 04355 2-12-69

 4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1.Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортих засобів для збирання та перевезення побутових ( твердих, рідких побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території селища.

4.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території селища, технічний стан якої який дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортих засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортих засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортих засобів.

4.4. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

4.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.

4.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

4.7.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чиним законодавством України.

4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

4.9.Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України. 

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів, від комунальних будинків, від об’єктів благоустрою, від підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, розміщених на території селища Тиврів  що передбачає зокрема:

-організацію надання приємствам, установам, організаціям, мешканцям селища Тиврів послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", "Про відходи", постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 "Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів", санітарних Правил та встановлених норм;

-планування заходів щодо забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

 6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

6.2. Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України станом на момент подачі конкурсної документації.

6.3.Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

6.4. Листи – рекомендації органів місцевого самоврядування на території яких конкурсант надавав послугу.

6.5. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, рідких, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

6.6.Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.

6.7. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

6.8. Довідка про забезпечення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

6.9. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

6.10.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а).реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б).керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

6.11.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

6.12.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

* Примітки:

а).усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно;

б).у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в).у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- територія селища Тиврів

 

8. Характеристика об’єктів утворення відходів та орієнтовний об’єм твердих побутових відходів, що має вивозитись в рік:

а)  комунальних житлових будинків з них:

-  одноповерхових (155 будинків);

- двохповерхових  21 будинків(  336квартири);

- трьохповерхових 2 будинки  (  62 квартири)

- п’ятиповерхових 7 будинків  ( квартири);

 Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 3500 м3

б) об’єкти благоустрою селища Тиврів розташовані на її території.

 Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 1500 м3

в) 26  підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності розміщених на території селища Тиврів.

Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 5000 м3

 9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

Полігон твердих побутових відходів за адміністративними межами селища Тиврів.

 10.Вимоги до конкурсних пропозицій.

10.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

10.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

10.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

10.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 11.Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

11.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

№ з/п

Критерій

Оцінка


1


Технічні вимоги


 

 

Наявність сертифіката відповідності послуг

  10

2

Характеристика наявної матеріально – технічної бази:

 

 

Власна

   10

 

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв

    5

 

Орендована з наданням послуг відповідною організацією

    0

3

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками

 

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0

   0

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

   5

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

   10

4

Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:

 

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника   – 0

    0

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

    3

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

    6

5

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:

 

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року

    8

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

    5

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років

    2

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років

    0

6

Максимальна сума балів за технічними вимогами

    44

 

Професійні вимоги

 

7

Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП

 

 

Стаж роботи підприємства до 3 років

    0

 

Стаж роботи підприємства 3 – 6 років

    3

 

Стаж роботи підприємства більше 6 років

    5

8

Порушення виявлені працівниками Державтоінспекції – протоколи і акти про порушення вимог чинного законодавства (за останній рік)

 

 

К-сть порушень, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

    10

 

10-30%

     5

 

Понад 30%

     0

8

Скарги на перевізника, які визнані обгрунтованими (за останній рік)

 

 

К-сть скарг, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

    10

 

Від 10 до 30%

     5

 

Понад 30%

     0

9

Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв перевізника (за останній рік)

 

 

К-сть ДТП, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

0 (немає ДТП)

    10

 

До 10%

     5

 

Більше 10%

     0

 

Максимальна сума балів за професійними вимогами

     35

10

Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо)

 

 

Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Голоси членів комісії розраховується за формулою; 21 бал розділити на кількість членів комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.

     21

 

Максимальна сума балів оцінки додаткових умов

     21

 

Максимальна сума балів, яку може набрати перевізник – претендент

    100

 


11.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

 12.Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

12.1.Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

12.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

13.Внесення змін до конкурсної документації:

13.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

13.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 14.Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

14.1.Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

14.2.Спосіб: особисто або поштою.

14.3.Кінцевий строк: 

14.4.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

14.5.Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

14.6.Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

14.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

14.8.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується,

запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених "Зміни" або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

15.1.Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

15.2.Дата: 20.08.2015р

15.3.Час: 11- 00

15.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

15.5.До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

15.6.Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

15.7.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15.8.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

-учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

-конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

-встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

-неподання конкурсних пропозицій;

-відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.5 умов проведення конкурсу з визначенням виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів.

15.10.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

15.11.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

15.12.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

15.13.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

15.14.Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу виконавчим комітетом.

15.15.У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 24 місяці.

15.17.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу.

                                                                                                             Додаток 1

до конкурсної документації

                                       Конкурсна форма "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

 Додаток 2

до конкурсної документації

 

Заявка: для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:

ЗРАЗОК

                                                                                         Голові конкурсної комісії

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище,

ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  селища Тиврів.

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів  на території селища Тиврів.

 

Додатки.

 ___________               _____________                   ___________________________

      (дата)                               (підпис)                                           (ініціали, прізвище)

 Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі.

Додаток 3

до конкурсної документації

                                                                  Перелік

кваліфікаційних вимог, документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, та критерії їх оцінки

 № п/п

Кваліфікаційні вимоги

Найменування документа, що підтверджує відповідність

Критерії оцінки відповідності

 

Провадження Учасником

господарської діяльності

відповідно до положень

його статутом

Нотаріально засвідчена копія

Статуту(для юридичних осіб)

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

 

Сплата податків і зборів

(обов’язкових платежів)

Довідка з ДПІ про відсутність

заборгованості з обов’язкових

платежів до бюджетів всіх рівнів.

 

Відповідає, якщо

вказана довідка

підтверджує відсутність

заборгованості та є

чинною на дату її

подання

 

Виконання робіт

субпідрядниками ( у разі залучення)

Довідка про залучення субпідрядників

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

 

Наявність механізмів,

транспортних засобів для

виконання заявлених

послуг – як для

генпідрядника, так і для

субпідрядника (у разі залучення)

Довідка про наявність механізмів,транспортних засобів з додатками

копій реєстраційних документів ДАІ,документи , що підтверджують

можливість та строки придбання

рухомого складу відповідного типу

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

 

Відсутність підстав для

відмови в участі у

конкурсі

Підтвердження відповідними

документами, визначеними в ст.17Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відсутності підстав для відмови

Учасникові в участі у конкурсі

Відповідає, якщо подані

документи,

підтверджують вимогу

(відсутність рішення

про визначення

учасника в установленому порядку банкрутом чи

порушення проти нього

справи про банкрутство)

 

Наявність обігових коштів

Довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунка (ів) та відсутність простроченої заборгованості  за

кредитами, яка є дійсною на час

розкриття пропозицій

Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують

кваліфікаційну вимогу

 

 

Наявність місць

захоронення та

утилізації твердих

побутових і

негабаритних

відходів тощо

Паспорт полігону , або

відповідний договір (попередній) з

власником  на захоронення,

розміщення чи утилізацію відходів

Відповідає, якщо

подано документи, що

підтверджують

кваліфікаційну вимогу

 

                                      Інші документи, які необхідні подати учаснику

№ п/п

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника довідка,складена у довільній формі, повинна містити відомості про підприємство:

реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім'я, по батькові, контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус

 

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи підприємця)

 

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

 

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб -СПД)

 

Копія паспорта (для фізичних осіб)

 

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

 

Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника  та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього конкурсу , контактні телефони цієї особи для надання інформації.

 

Додаток 4

до конкурсної документації

(подається у наведеному нижче вигляді)

 

Довідка

про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання послуг

 

№ п/п

Найменування механізмів і транспортних засобів

Кількість, шт.

1

2

3

 

1.                  Власна техніка

 

 

 

2.      Техніка, яка планується орендувати

 

 

 

3.      Техніка субпідрядника (у разі залучення)

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 5

до конкурсної документації

 

Т е х н і ч н е    з а в д а н н я

з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів

 

№ п/п

Найменування послуг

Одиниця виміру

Вартість з урахування усіх загальнообов’язкових платежів, грн.

1.       

Тариф на вивезення твердих побутових відходів

м. куб.

 

2.       

Тариф на вивезення негабаритних відходів

кг.

 

3.       

Розміщення сміття на полігоні

м. куб.

 

 

Кількість абонентів житлових будинків, з яких проводиться вивезення твердих побутових відходів та негабаритних відходів - __________ (загальна кількість багатоповерхових та приватних)

Загальна кількість мешканців –

  

 

 

Оголошення про конкурс

з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів з селища Тиврів

1.      Організатор конкурсу:

1.1.   Найменування: Тиврівська селищна  рада, виконавчий комітет

1.2.   Юридична адреса: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

1.3.   Особи уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Голова комісії – Рудик О.В.

Секретар комісії - Королюк В.П.

 2.      Предмет конкурсу:

2.1.   Перелік послуг: послуги із збирання та вивезення побутових відходів з території селища Тиврів

2.2.   Місце надання послуг: селище Тиврів

2.3.   Строк надання послуг: згідно умов договору

 3.      Отримання конкурсної документації:

3.1.   Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

3.2.   Спосіб: Особисто, або поштою

 4.      Умови подання конкурсних пропозицій:

4.1.   Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

4.2.   Спосіб: Особисто, або поштою

 5.      Проведення конкурсу:

5.1.   Місце: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Леніна, 40.

5.2.   Дата :  протягом 5  днів з дня закінчення прийняття документів

 Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном:

(0432) 22293

 

 

 

 

 

 

 

  Секретар селищної ради                                                          О.І.Левчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 3 до рішення виконавчого

комітету Тиврівської селищної ради

  від     14.07.2015р  №50

 

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу

з визначення Виконавця послуг зі збирання,

вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території  селища Тиврів

 

Рудик О.В.

Спеціаліст І категорії,юрисконсульт, член виконкому , голова комісії

Колібабчук О.В.

Інспектор з питань будівництва та житлово-комунального господарства ,заступник голови комісії

   

Члени комісії:

   

Королюк В.П.

Спеціаліст І категорії,юрисконсульт селищної ради   ,секретар комісії

Андрієнко О.В.

Спеціаліст І категорії,юрисконсульт селищної ради,член виконкому, член комісії

Полозюк А.К.

 Спеціаліст ІІ категорії,бухгалтер ,  член комісії

Секретар селищної ради                                  О.І.Левчук